روزنامه = ساعت نامه = مختصر نامه | rūznāme = sā‘at-nāme = moxtasar-nāme(هیئت)

ابومعشر فلکی ، جعفر بن محمد، 172 - 272 قمری
abū-ma‘šar-e falakī, ja‘far ebn-e mohammad (789 - 886)


بصیرت نامه = عبرت نامه = نصرت نامه | basīrat-nāme = ‘ebrat-nāme = nosrat-nāme(سفرنامه)

مفتون دنبلی ، عبدالرزاق بن نجفقلی ،1176 - 1243قمری
maftūn-e donbalī, ‘abd-or-razzāq ebn-e najaf-qolī (1763-1828)


آفرینش حضرت محمد (ص ) = مولود نامه پیامبر (ص ) = آفرینش نامه = نور نامه = مولود نامه | āfarīneš-e hazrat-e mohammad = mowlūd-nāme-ye payāmbar = āfarīneš-nāme = nūr-nāme = mowlūd- nāme(تاریخ پیامبراکرم (ص ))اخبار روزنامه تایمس (ترجمه ) | axbār-e rūznāme-ye tāyms (t.)(روزنامه)فرخ نامه جمالی = فرح نامه (منتخب ) | farrox nāme-ye jamālī = farah nāme (mn.)(چند دانشی)انتقادات به روزنامه ملت ایران = قرتیکا = مکتوب آخوند زاده | enteqādāt be rūznāme-ye mellat-e īrān = qeretīkā = maktūb-e āxūnd-zāde(نامه نگاری ، حکومت و سیاست)

آخوند زاده ، فتحعلی بن محمد تقی ، 1226؟ - 1295 قمری
āxūnd-zāde, fath-‘alī ebn-e mohammad taqī (1811- 1878)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری ، اسناد)

طهماسب صفوی اول ، شاه ایران ، 919 - 984 قمری
tahmāsb-e safavī-ye avval, šāh-e īrān (1514 - 1577)


نام ه ها (1) = نامه به میرداماد | nāme-hā = nāme be mīrdāmād(نامه نگاری)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تنسوقنامه ایلخانی = جواهرنامه = تنسوق نامه = تنسخ نامه = جواهر نامه ایلخانی = کتاب الجواهر = صفات جواهر و خواص احجار = رساله جوهریه | tansūq-nāme-ye īlxānī = javāher-nāme = tansūq-nāme = tansox-nāme(طبیعیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)