رمل سرخاب = مقصد الاحباب فی الرمل السرخاب = سیر نقطه = سرخاب رمل | raml-e sorxāb = mqsad-ul ahbāb fe-r raml-es sorxāb = seyr-e noqte = sorxāb raml(رمل)

سرخاب ، پیر عتاب
sorxāb, pīr-e ‘etāb


رمل سرخاب = مقصد الاحباب فی الرمل السرخاب = سیر نقطه = سرخاب رمل | raml-e sorxāb = mqsad-ul ahbāb fe-r raml-es sorxāb = seyr-e noqte = sorxāb raml(رمل)

سرخاب ، پیر عتاب
sorxāb, pīr-e ‘etāb


سرخاب | sorxāb(رمل)معنی «انا نقطه التی تحت الباء» = رساله نقطه = نقطه | ma‘nā «ana noqtat-ol latī taht-al bā’» = r.-ye noqte = noqte(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

ترکه اصفهانی ، علی بن محمد، - 836 ؟ قمری
torke-ye esfahānī, ‘alī ebn-e mohammad(- 1433)


نهایه العقول و نهایه الاصول = محمود الرمل = رمل = ارشاد الرمل = تحفه الرمل = ناصر الرمل = لباب الرمل | nahāyat-ol ‘oqūl va nahāyat-ol osūl = mahmūd-or raml = raml = eršād-or raml = tohfat-or raml = nāser-or raml = lobāb-or raml(رمل)

شیرازی ، احمد بن حیدر، قرن 7 قمری
šīrāzī, ahmad ebn-e heydar (- 13c)


مقصد الاقصی = مقصد اقصی | maqsad-ol aqsā = maqsad-e aqsā(عرفان و تصوف)

نسفی ، عزیزالدین بن محمد، ق 7 قمری
nasafī, ‘azīz-od-dīn ebn-e mohammad(- 13c)


مقصد الاقصی = مقصد اقصی | maqsad-ol aqsā = maqsad-e aqsā(عرفان و تصوف)

نسفی ، عزیزالدین بن محمد، ق 7 قمری
nasafī, ‘azīz-od-dīn ebn-e mohammad(- 13c)


تحفه الاحباب = فرهنگ تحفه الاحباب = فرهنگ اوبهی | tohfat-ol ahbāb = farhang-e tohfat-ol ahbāb = farhang-e awbahī(لغت)

حافظ اوبهی ، سلطانعلی ، ق 10 قمری
hāfez-e awbahī, soltān‘alī (-16c)


دلائل نقطه | dalā’el-e noqte(هیئت)خواص نقطه | xavas-e noqte(علوم غریبه)