رمل | raml(رمل)اسرار مفاتیح | asrār-e mafātīh(رمل)

نیشابوری ، ابومنصور محمد، ق 7 قمری
neyšābūrī, abū-mansūr mohammad (- 13c)


انوار الرمل | anvār-or raml(رمل)

حافظ شیروانی ، عبدالغنی
hāfez-e šīrvānī, ‘abd-ol-qanī


تخت الرمل | taxt-or raml(رمل)رمل = احکام دوازده خانه رمل | raml = ahkām-e davāzda xāna-y raml(رمل)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


الرمل = اسرار رمل = زبده التصانیف | ar-raml = asrār-e raml = zobdat-ot-tasānīf(رمل)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


الرمل | ar-raml(رمل)

خوئی ، محمد صادق بن علی یار، ق 13 قمری
xū’ī, mohammad sādeq ebn-e ‘alī yār ( - 19c)


الرمل | ar-raml(رمل)الرمل | ar-raml(رمل)رمل | raml(رمل)