رساله عملیه = معرفت احکام شرعیه | r.-ye ‘amalīyya = ma‘refat-e ahkām-e šar‘īyya(فقه)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)


رساله عملیه = احکام نماز و روزه و ... = دستورالعمل | r.-ye-‘amalīyya = ahkām-e namāz va rūza va ... = dastūr-ol-‘amal(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


تحفه الابرار (مختصر) = احکام نماز = آداب نماز = رساله عملیه = ترجمه الصلاه | tohfat-ol abrār (mx.) = ahkām-e namāz = ādāb-e namāz = r.-ye ‘amalīye = tarjomat-os salāt(فقه)رساله وافیه و نبذه کافیه = رساله عملیه | r.-un wāfīya wa nubḏat-un kāfīya = r.-un ‘amalīya(فقه)

آل کاشف الغطاء، محمد بن علی ، ق 13 قمری
āl-e kāšef-ol-qatā’, mohammad ebn-e ‘alī ( - 19c)


والدیه = رساله معرفت = رساله فی التصوف | vāledīye = r.-ye ma‘refat = r.-ton fe-t tasavvof(عرفان و تصوف)

احرار، عبیداالله بن محمود، 806 - 895 قمری
ahrār,‘obeyd-ol-lāh ebn-e mahmūd (1404 - 1490)


رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)