رساله طیبی (ترجمه ) | r.-ye tayyebī (t.)(کلام و اعتقادات)حاشیه الکشاف = فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الریب = حاشیه طیبی | ḥāšīyat-ul kaššāf = futūḥ-ul ġayb fi-l kašf ‘an qinā‘-ir rayb = hāšīye-ye tībī(تفسیر)

طیبی ، حسین بن محمد، - 743 ؟ قمری
tībī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1343)


حیاه النفس فی حظیره القدس (ترجمه ) = ترجمه رساله اصول عقاید | ḥayāt-un nafs fī ḥaẓīrat-il quds (t.) = t.-ye r.-ye osūl-e ‘aqāyed(کلام و اعتقادات)جامع محاسن الکتابه | jāmi‘-u maḥāsin-il kitāba(خط)

طیبی ، محمد بن حسن ، ق 10 قمری
tībī, mohammad ebn-e hasan (- 16c)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)موجز القانون (ترجمه ) = ترجمه سهیلیه = رساله سهیلیه | mūjaz-ol qānūn (t.) = t.-ye sohaylīye = r.-ye sohaylīye(طب)

طبیب ، قطب محمد، - 970 قمری
tabīb, qotb mohammad(- 1563)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)

عصاره شوشتری ، فیض االله، ق 11 قمری
‘osāre šoštarī, feyz-ol-lāh (-17c)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)

عصاره شوشتری ، فیض االله، ق 11 قمری
‘osāre šoštarī, feyz-ol-lāh (-17c)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (-17c)


شرح الرساله الذهبیه = ترجمه رساله ذهبیه = ترجمه طب الرضا | š.or r.-ez zahabīyya = t.-ye r.-ye zahabīyye = t.-ye tebb-or-rezā(طب ، حدیث)

طبیب تهرانی ، محمد هاشم بن محمد طاهر، ق 11 قمری
tabīb-e tehrānī, mohammad hāšem ebn-e mohammad tāher (- 17c)