رسائل بهائیان | rasā’el-e-bahā’īyān(بهائیت)مجموعه رسائل الدروز | majmū‘at-u rasā’il-id darrūz(متفرقه)رسائل اخوان الصفا (ترجمه ) | rasā’el-e exvān-os safā (t.)(دائره المعارف)رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء | rasā’il-u ixwān-iṣ-ṣafā wa xullān-il-wafā’(فلسفه)رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء | rasā’il-u ixwān-iṣ-ṣafā wa xullān-il-wafā’(فلسفه)رسائل و فوائد | rasā’el va favā’ed(فقه)

شوشتری ، عبداالله بن حسین ، - 1021 قمری
Šoštarī, ‘abd-ol-lāh-e-bn-e hoseyn (- 1613)


مجمل الحکمه = ترجمه گزیده رسائل اخوان الصفا | mojmal-ol hekma = t.-ye gozīde-ye rasā’el-e exvān-os safā(فلسفه)درر الفوائد = حاشیه رسائل = حاشیه فرائد الاصول | /(اصول فقه / عربی)درر الفوائد = حاشیه رسائل = حاشیه فرائد الاصول | /(اصول فقه / عربی)درر الفوائد = حاشیه رسائل = حاشیه فرائد الاصول | /(اصول فقه / عربی)