رد شبهات کفار | radd-e šobahāt-e koffār(کلام و اعتقادات)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)


شبهات ابلیس = جواب شبهات ابلیس = الرد علی شبهات الشیطان | šobahāt-e eblīs = javāb-e šobahāt-e eblīs = ar-radd-o ‘alā šobahāt-eš-šaytān(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


شبهات ابلیس = جواب شبهات ابلیس = الرد علی شبهات الشیطان | šobahāt-e eblīs = javāb-e šobahāt-e eblīs = ar-radd-o ‘alā šobahāt-eš-šaytān(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


شبهات | šobahāt(کلام و اعتقادات)دفع شبهات واهیه | daf‘-e šobahāt-e vāhīye(کلام و اعتقادات)

شریعتمدار، محمد، ق 13 قمری
šarī‘atmadār, mohammad (- 19c)


دفع شبهات | daf‘-e šobahāt(متفرقه)

رفسنجانی ، محمد علی بن زین العابدین ، ق 13 قمری
Rafsanjānī, mohammad ‘alī ebn-e zeyn-ol-‘ābedīn (- 19c)


البرهان فی دفع شبهات الشیطان | al-burhān fī daf‘-i šubahāt-iš šayṭān(کلام و اعتقادات)

فاضل قندهاری ، عبداالله بن نجم الدین ، 1227 - 1311 قمری
fāzel-e qandehārī ،‘abd-ol-lāh ebn-e najm-od-dīn (1812-1894)


صوارم الالهیات فی قطع شبهات عابد العزی و اللات | ṣawārim-ul ālihīyyāt fī qaṭ‘-i šubahāt-i ‘ābid-il ‘uzzā wa-l lāt(کلام و اعتقادات)

نقوی نصیرآبادی ، دلدار علی بن محمد معین ، 1166 - 1235 قمری
naqavī nasīr-ābādī, deldār-‘alī ebn-e mohammad mo‘īn (1753 - 1820)


اللولو المسجور فی معنی لفظ الطهور = تطهیر الطهور من شبهات بعض الجمهور = لامعه السطور فی معنی الطهور | al-lu’lu’-ul masjūr fī ma‘nā lafẓ-it ṭahūr = taṭhīr-ut ṭahūr min šubahāt-i ba‘۴-il jumhūr = lāmi‘a-tus suṭūr fī ma‘na-ṭṭahūr(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۲۴ ﺫﻳﻘﻌﺪﻩ ۱۲۱۶ﻕ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ »ﻃﻬﻮﺭ« ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻭ ﺍﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﺎﺀﺍ ﻃﻬﻮﺭ?

اللولو المسجور فی معنی لفظ الطهور = تطهیر الطهور من شبهات بعض الجمهور = لامعه السطور فی معنی الطهور | al-lu’lu’-ul masjūr fī ma‘nā lafẓ-it ṭahūr = taṭhīr-ut ṭahūr min šubahāt-i ba‘۴-il jumhūr = lāmi‘a-tus suṭūr fī ma‘na-ṭṭahūr(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۲۴ ﺫﻳﻘﻌﺪﻩ ۱۲۱۶ﻕ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ »ﻃﻬﻮﺭ« ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻭ ﺍﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﺎﺀﺍ ﻃﻬﻮﺭ?