رد روافض | radd-e ravāfez(کلام و اعتقادات)

فاروقی ، احمد بن عبد الاحد، 971 - 1034 قمری
fārūqī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-ahad (1564 - 1625)