رجال بحرالعلوم = الفوائد الرجالیه | rijāl-u baḥr-ul-‘ulūm = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


رجال بحرالعلوم = الفوائد الرجالیه | rijāl-u baḥr-ul-‘ulūm = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


رجال بحرالعلوم = الفوائد الرجالیه | rijāl-u baḥr-ul-‘ulūm = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


الفوائد الاثنی عشر الرجالیه = الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ul iṯnā ‘ašar-ur rijālīya = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

عاملی ، حسن بن زین الدین ، 959 - 1011 قمری
‘āmelī, hasan ebn-e zayn-od-dīn (1552 - 1603)


الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

کلباسی ، ابوالهدی ، - 1356 ؟ قمری
kalbāsī, ab-ol-hodā (- 1937)


الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1760)


الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1760)


الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

کجوری مازندرانی ، مهدی ، 1216 - 1293 قمری
kajūrī māzandarānī, mahdī (1802 - 1876)