شرح رباعیات ابوسعید ابی الخیر = خواص رباعیات ابوسعید | š.-e robā‘īyyāt-e abū sa‘īd-e abe-l-xeyr = xavass-e robā‘īyyāt-e abū sa‘īd(عرفان و تصوف)رباعیات ابوسعید | robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd(شعر)

ابوسعید ابوالخیر، 357 - 440 قمری
abū-sa‘īd-e ab-ol-xayr (969 - 1049)


رباعیات ابوسعید | robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd(شعر)

ابوسعید ابوالخیر، 357 - 440 قمری
abū-sa‘īd-e ab-ol-xayr (969 - 1049)


فوائد رباعیات ابوسعید ابوالخیر | favā’ed-e robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd ab-ol-xayr(متفرقه)شرح رباعیات = شرح رباعیات فارسیات | š.-e robā‘īyyāt = š.-e robā‘īyyāt-e fārsīyyāt(فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


رباعیات خیام (ترجمه ) | robā‘īyyāt-e xayyām (t.)(شعر)

فاضل ، عبدالحق
fāzel, ‘abd-ol-haqq


شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر | š.e robā‘ī abū sa‘īd-e ab-ol-xayr(عرفان و تصوف)العرایس | al-‘arāyis(کلام و اعتقادات)

ابوسعید حبیب االله، ق 11
abū-sa‘īd habīb-ol-lāh (- 11c)


مجمع الفوائد | majma‘-ol favā’ed(اخلاق)

ابوسعد بن ابوسعید خان
abūsa‘d ebn-e abūsa‘īd xān


شرح رباعیات | š.-e robā‘īyyāt(عرفان و تصوف)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)