راه عملی تقریب بین مسلمانان جهان | rāh-e ‘amalī-ye taqrīb beyn-e mosalmānān-e jahān(کلام و اعتقادات)

علامه حائری مازندرانی ، محمد صالح بن فضل االله، 1297 - 1391 قمری
‘allāme hā’erī māzandarānī, mohammad sāleh ebn-e fazl-ol-lāh (1880 - 1971)


طهارت و صلات = فقه عملی | tahārat va salāt = feqh-e ‘amalī(فقه)

مجتهد تبریزی ، احمد بن لطفعلی ، - 1265 قمری
mojtahed-e tabrīzī, ahmad ebn-e lotf-‘alī (- 1849)


جهان نما = جهان آرا = جغرافیا | jahān-namā = jahān-ārā = joqrāfīyā(جغرافیا)

رفائیل ، فلوغون ، 1266 قمری
rafā’īl, felūqūn (1850 -)


تقریب التهذیب | taqrīb-ut tahḏīb(رجال)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī, ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


تقریب المعارف | taqrīb-ul ma‘ārif(کلام و اعتقادات)

ابوالصلاح حلبی ، تقی بن نجم ، 374 - 447 قمری
abūssalāh-e halabī, taqī ebn-e najm (985 - 1056)


تقریب التفسیر | taqrīb-ut tafsīr(تفسیر)

سیرافی فالی ، محمد بن مسعود، - 721 قمری
sīrāfī-ye fālī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1322)


دهلی کی مسلمانون کی رسمین (آداب مسلمانان دهلی ) | dehlī kī mosalmānūn kī rasmīn (ādāb-e mosalmānān-e dehlī)(آداب و سنن)

دهلوی ، احمد
Dehlavī, ahmad


جهان نما | jahān-namā(تراجم)جام جم = جام جهان نما | jām-e jam = jām-e jahān-namā(شعر)

اوحدی مراغه ای ، 670 - 738 قمری
awhadī marāqe-ī (1272 - 1338)


کتاب الاعلام (مختصر) | k.-ul a‘lām (mx.)(تاریخ)

شاه جهان پوری ، محمد
šāh jahān pūrī, mohammad