راحله المعاد | rāhelat-ol ma‘ād(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808 - 1885)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = اثبات معاد جسمانی و علم حادث = شرح کلمات الشیخ احمد الاحسائی فی المعاد | al-ma‘ād-ul jismānī = š.-u r.-il ma‘ād = esbāt-e ma‘ād- e jesmānī va ‘elm-e hādes = šarh-u kalamāt-i al-šayx aḥmad al-aḥsā’ī fi-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


المعاد = المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = الاجسام و الاجساد = احوال الانسان و ذکر الاجسام و الاجساد | al-ma‘ād = al-ma‘ād-ul jismānī = šarh-u r.-il ma‘ād = al-ajsām wa-l ajsād = aḥwāl-ul insān wa ۶ikr-ul ajsām wa-l ajsād(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


المعاد = المعاد الجسمانی = شرح رساله المعاد = الاجسام و الاجساد = احوال الانسان و ذکر الاجسام و الاجساد | al-ma‘ād = al-ma‘ād-ul jismānī = šarh-u r.-il ma‘ād = al-ajsām wa-l ajsād = aḥwāl-ul insān wa ۶ikr-ul ajsām wa-l ajsād(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


اثبات المعاد الجسمانی = المعاد الجسمانی | iṯbāt-ul ma‘ād-il jismānī = al-ma‘ād-ul jismānī(کلام و اعتقادات)

لاری انصاری ، محمد بن صلاح ، - 979 ؟ قمری
lārī ansārī, mohammad ebn-e salāh ( - 1572)


ریاض الکونین فی احوال المعاد و مصائب الحسین | /(کلام و اعتقادات / فارسی)معرفه النفس و احوال المعاد | ma‘rifat-un nafs wa aḥwāl-ul ma‘ād(فلسفه)ذخیره المعاد | zaxīrat-ol ma‘ād(شعر)

عاصی ارومیه ای ، حسن ، - 1326 قمری
‘āsī orūmīye-ī, hasan (- 1908)