ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی = ذوقیه = الذوقیات العقلیه | zowqīyyāt-e ‘aqlī va ma‘qūlāt-e zowqī = zowqīye = az- zowqīyyāt-ol ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی = ذوقیه = الذوقیات العقلیه | zowqīyyāt-e ‘aqlī va ma‘qūlāt-e zowqī = zowqīye = az- zowqīyyāt-ol ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


ذوقیات = ذوقیه = انهار اربعه | zowqīyyāt = zowqīye = anhār-e arba‘e(عرفان و تصوف)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


الادله العقلیه | al-adillat-ul-‘aqlīyya(اصول فقه)دیوان ضیاء الادباء | d.-e zīyā’-ol-odabā’(شعر)

ضیاء الادبا ذوقی ، مهدی
zīyā’-ol-odabā zowqī, mahdī


حجیه العقل = الادله العقلیه | ḥujjīyat-ul ‘aql = adillat-ul ‘aqlīyya(اصول فقه)

لنکرانی ، ابراهیم ، ق 14 قمری
lankarānī, ebrāhīm (- 20c)


جواهر العقلیه فی الادله القطعیه | jawāhir-ul ‘aqlīyya fi-l adillat-il qaṭ‘īya(کلام و اعتقادات)

صالح بن رضوان
sāleh ebn-e rezvān


وجدانیات و ذوقیات = نسبت افراد = حقیقت ادراک = وحده الوجود | vejdānīyyāt va zowqīyyāt = nesbat-e afrād = haqīqat-e edrāk = vahdat-ol vojūd(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


وجدانیات و ذوقیات = نسبت افراد = حقیقت ادراک = وحده الوجود | vejdānīyyāt va zowqīyyāt = nesbat-e afrād = haqīqat-e edrāk = vahdat-ol vojūd(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه = اسفار اربعه | al-ḥikmat-ul muta‘ālīya fi-l asfār-il arba‘at-il ‘aqlīyya = asfār-e arba‘e(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)