ذخیره المعاد لیوم المیعاد | zaxīrat-ol ma‘ād le-yawm-el mī‘ād(کلام و اعتقادات)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


ذخیره المعاد | zaxīrat-ol ma‘ād(شعر)

عاصی ارومیه ای ، حسن ، - 1326 قمری
‘āsī orūmīye-ī, hasan (- 1908)


ذخیره المعاد | zaxīrat-ol ma‘ād(اخلاق)

کربلائی ، علی بن حسین ، - 1135 قمری
karbalā’ī, ‘alī ebn-e hoseyn (- 1723)


ذخیره المعاد فی احوال سادات العباد | zaxīrat-ol ma‘ād fī ahvāl-e sādāt-el ‘ebād(تاریخ معصومین)

یزدی ، ابوالقاسم بن جعفر، ق 13 قمری
yazdī, ab-ol-qāsem ebn-e ja‘far (- 19c)


ذخیره المعاد = رساله عملیه | zaxīrat-ol ma‘ād = r.-ye ‘amalīye(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


ذخیره المعاد | zaxīrat-ol ma‘ād(گوناگون)

فشارکی ، محمد باقر بن محمدجعفر،1252 - 1314قمری
fešārakī, mohammad bāqer ebn-e mohammad ja‘far (1837 - 1897)


ذخیره الاسکندر = ذخیره اسکندری | ḏaxīrat-ul iskandar = zaxīre-ye eskandarī(علوم غریبه)

ارسطو، 384 - 322 ؟ قبل میلاد
arastū (-384 - -322)


ذخیره المعاد فی شرح الارشاد | ḏaxīrat-ul ma‘ād fī š.-il iršād(فقه)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)


ذخیره المعاد فی شرح الارشاد | ḏaxīrat-ul ma‘ād fī š.-il iršād(فقه)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)


ذخیره المعاد فی شرح الارشاد | ḏaxīrat-ul ma‘ād fī š.-il iršād(فقه)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)