دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


شرح دیوان حافظ | š.-e d.-e hāfez(ادبیات)شرح اصطلاحات دیوان حافظ | š.-e estelāhāt-e d.-e hāfez(ادبیات)شرح اصطلاحات دیوان حافظ | š.-e estelāhāt-e d.-e hāfez(کلام و اعتقادات ، عرفان و تصوف)دیوان عالی شیرازی = دیوان نعمت خان عالی | d.-e ‘ālī-ye šīrāzī(شعر)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī-ye šīrāzī, mohammad (- 1710)


لطیفه غیبیه = لطیفه غیبی = لطائف غیبیه = شرح دیوان خواجه حافظ شیرازی | latīfe-ye qeybīye = latīfe-ye qaybī = latā’ef-e qeybīye = š.-e d.-e xāje hāfez-e šīrāzī(لغت ، عرفان و تصوف)

دارابی ، شاه محمد بن محمد، 1027؟ - 1147 ؟ قمری
dārābī, šāh mohammad ebn-e mohammad (1618- 1735)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ، ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ( - ۷۹۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۸۷ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻣ