دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


حاشیه فرائد الاصول | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl(اصول فقه)

معزی نجفی ، محمد علی بن میرزا فرامرز، ق 14 قمری
mo‘ezzī najafī, mohammad ‘alī ebn-e mīrzā farāmarz ( - 20c)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) = ترجمه منظوم دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-al-mo’menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām (t.) = t.-ye manzūm-e d.-e emām ‘alī(شعر)

شوقی تبریزی ، ق 10 قمری
šowqī tabrīzī ( - 16c)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


دیوان شاهی سبزواری = دیوان امیرشاهی | d.-e šāhī-ye sabzevārī = d.-e amīr-šāhī(شعر)

امیر شاهی ، آق ملک بن جمال الدین ، - 857 ؟ قمری
amīr-šāhī, āq malek ebn-e jamāl-od-dīn (- 1454)


شرح دیوان امیر المومنین (ع ) | š.-e d.-e amīr-al-mo‘menīn(ادبیات)دیوان امیر خسرو دهلوی | d.-e amīr xosro dehlavī(شعر)

امیر خسرو، خسرو بن محمود، 651 - 725 قمری
amīr xosrow, xosrow ebn-e mahmūd (1254 - 1326)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) | d.-e amīr-ol mo‘menīn ‘alī ‘alay-he salām (t.)(شعر)