دیوان املاء | d.-e emlā’(شعر)

املای بلخی ، ق 12 قمری
emlāy balxī ( - 18c)


التبیان فی اعراب القرآن = املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات فی جمیع القرآن = اعراب ابوالبقاء | at-tibyān fī i‘rāb-il qur‘ān=imlā’-u mā min bi-hi-r raḥmān min wujūh-il i‘rāb wa-l qirā’āt(علوم قرآن)

عکبری ، عبداالله بن حسین ، 538 - 616 قمری
‘okbarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn (1144-1220)


التبیان فی اعراب القرآن = املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات فی جمیع القرآن = اعراب ابوالبقاء | at-tibyān fī i‘rāb-il qur‘ān=imlā’-u mā min bi-hi-r raḥmān min wujūh-il i‘rāb wa-l qirā’āt(علوم قرآن)

عکبری ، عبداالله بن حسین ، 538 - 616 قمری
‘okbarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn (1144-1220)


التبیان فی اعراب القرآن = املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات فی جمیع القرآن = اعراب ابوالبقاء | at-tibyān fī i‘rāb-il qur‘ān=imlā’-u mā min bi-hi-r raḥmān min wujūh-il i‘rāb wa-l qirā’āt(علوم قرآن)

عکبری ، عبداالله بن حسین ، 538 - 616 قمری
‘okbarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn (1144-1220)


التبیان فی اعراب القرآن = املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات فی جمیع القرآن = اعراب ابوالبقاء | at-tibyān fī i‘rāb-il qur‘ān=imlā’-u mā min bi-hi-r raḥmān min wujūh-il i‘rāb wa-l qirā’āt(علوم قرآن)

عکبری ، عبداالله بن حسین ، 538 - 616 قمری
‘okbarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn (1144-1220)


دیوان مشتاقیه = دیوان مظفر علی کرمانی = دیوان مولوی کرمانی | d.-e moštāqīye = d.-e mozaffar-‘alī-ye kermānī = d.-e mowlavī kermānī(شعر)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)


دیوان امیرالمومنین علی علیه السلام (ترجمه و شرح ) = ترجمه و شرح دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-ol mo‘menīn ‘alī ‘alay-he salām (t. va š)(ادبیات)

مداح ، محمد علی ، ق 12 قمری
maddāh, mohammad ‘alī ( - 18c)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) = ترجمه منظوم دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-al-mo’menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām (t.) = t.-ye manzūm-e d.-e emām ‘alī(شعر)

شوقی تبریزی ، ق 10 قمری
šowqī tabrīzī ( - 16c)


دیوان الشریف الرضی = دیوان سید رضی | d.-uš šarīf-ir riḍā = d.-u sayyid-i raḍī(شعر)

شریف الرضی ، محمد بن حسین ، 359 - 406 قمری
šarīf-or-razī, mohammad ebn-e hoseyn (971 - 1016)


دیوان الشریف الرضی = دیوان سید رضی | d.-uš šarīf-ir riḍā = d.-u sayyid-i raḍī(شعر)

شریف الرضی ، محمد بن حسین ، 359 - 406 قمری
šarīf-or-razī, mohammad ebn-e hoseyn (971 - 1016)