دیوان الامام السجاد علیه السلام | d.-ul imām-is sajjād ‘alay-hi-s-salām(شعر)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn, emām-e čahārom (659 - 714)


دیوان الامام السجاد علیه السلام | d.-ul imām-is sajjād ‘alay-hi-s-salām(شعر)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn, emām-e čahārom (659 - 714)


ندبه الامام السجاد علیه السلام | nudbat-ul imām-is sajjād ‘alayh-is-salām(مناجات ، دعا)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn,emām-e čahārom (659 - 714)


ندبه الامام السجاد علیه السلام | nudbat-ul imām-is sajjād ‘alayh-is-salām(مناجات ، دعا)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn,emām-e čahārom (659 - 714)


وفاه الامام الرضا علیه السلام | wafāt-ul imām-ir ri۴ā ‘alayh-is salām(تاریخ معصومین)دیوان امیرالمومنین علی علیه السلام (ترجمه و شرح ) = ترجمه و شرح دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-ol mo‘menīn ‘alī ‘alay-he salām (t. va š)(ادبیات)

مداح ، محمد علی ، ق 12 قمری
maddāh, mohammad ‘alī ( - 18c)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) = ترجمه منظوم دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-al-mo’menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām (t.) = t.-ye manzūm-e d.-e emām ‘alī(شعر)

شوقی تبریزی ، ق 10 قمری
šowqī tabrīzī ( - 16c)


ترتیب دیوان امیرالمومنین علیه السلام | tartīb-e dīvan-e amīr-al-mo’menīn ‘alay-he-s-salām(شعر)دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) | d.-e amīr-ol mo‘menīn ‘alī ‘alay-he salām (t.)(شعر)دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)