دیوان اسیر اصفهانی | d.-e asīr-e esfahānī(شعر)

اسیر شهرستانی ، جلال بن مومن ، 1029 - 1069 قمری
asīr-e šahrestānī, jalāl ebn-e mo’men (1620 - 1659)


دیوان نوری اصفهانی = دیوان قاضی نوری | d.-e nūrī-ye esfahānī = d.-e qāzī-ye nūrī(شعر)

نوری اصفهانی ، نور الدین محمد، - 1000 قمری
nūrī esfahānī, nūr-od-dīn mohammad (- 1592)


دیوان رفیق اصفهانی | d.-e rafīq-e esfahānī(شعر)

رفیق اصفهانی ، محمد حسین ، 1150؟ - 1212 ؟ قمری
rafīq-e esfahānī, mohammad hoseyn (1738 - 1798)


دیوان رفیق اصفهانی | d.-e rafīq-e esfahānī(شعر)

رفیق اصفهانی ، محمد حسین ، 1150؟ - 1212 ؟ قمری
rafīq-e esfahānī, mohammad hoseyn (1738 - 1798)


دیوان نشاط اصفهانی | d.-e nešāt-e esfahānī(شعر)

نشاط اصفهانی ، عبدالوهاب بن محمد رحیم ، 1175 - 1244 قمری
nešāt-e esfahānī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e mohammad rahīm (1762 - 1829)


دیوان نشاط اصفهانی | d.-e nešāt-e esfahānī(شعر)

نشاط اصفهانی ، عبدالوهاب بن محمد رحیم ، 1175 - 1244 قمری
nešāt-e esfahānī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e mohammad rahīm (1762 - 1829)


دیوان مقبل اصفهانی = وقایع الطف | d.-e moqbel-e esfahānī = vaqāye‘-ot taff(مراثی ،شعر)

مقبل اصفهانی ، آقا محمد شیخا، - 1157 قمری
moqbel-e esfahānī, āqā mohammad šeyxā (- 1744)


دیوان مقبل اصفهانی = وقایع الطف | d.-e moqbel-e esfahānī = vaqāye‘-ot taff(مراثی ،شعر)

مقبل اصفهانی ، آقا محمد شیخا، - 1157 قمری
moqbel-e esfahānī, āqā mohammad šeyxā (- 1744)


دیوان مقبل اصفهانی = وقایع الطف | d.-e moqbel-e esfahānī = vaqāye‘-ot taff(مراثی ،شعر)

مقبل اصفهانی ، آقا محمد شیخا، - 1157 قمری
moqbel-e esfahānī, āqā mohammad šeyxā (- 1744)


دیوان عاشق اصفهانی | d.-e ‘āšeq-e esfahānī(شعر)

عاشق اصفهانی ، محمد، 1101 - 1181 قمری
‘āšeq-e esfahānī, mohammad (1690 - 1768)