دیوان ادیب صابر ترمذی | d.-e adīb-e sāber-e termezī(شعر)

ادیب صابر، صابر بن اسماعیل ، - 542 ؟ قمری
adīb-e sāber, sāber ebn-e esmā‘īl ( - 1148)


دیوان ادیب | d.-e adīb(شعر)منشات | monša’āt(ادبیات)

ادیب هندی
adīb-e hendī


آداب الحکمه | ādāb-ol hekma(شعر)

ادیب ، احمد
adīb, ahmad


رساله الی ابن معیبد | r.-un-ila ibn-i mu‘aybid(متفرقه)

ادیب محمد بن حمیر
adīb mohammad ebn-e hemyar


نظم المثلث القطرب (قصیده فی ) | naẓm-ul muṯallaṯ-il quṭrub (qaṣīdat-un fī)(لغت)

ادیب وراق ، ابوالقاسم
adīb-e varrāq, ab-ol-qāsem


شرح خطبه طاووسیه (با ترجمه ) | š.-e xotba-ye tāvūsīyya (bā t.)(شرح حدیث)

ادیب کاشانی ، عبدالمطلب ، ق 14 قمری
adīb kāšānī, ‘abd-ol-motalleb (- 20c)


دستور اللغه = الخلاص | dustūr-ul luġa = al-xalāṣ(لغت)

ادیب نطنزی ، حسین بن ابراهیم ، - 499 ؟ قمری
adīb-e natanzī, hoseyn ebn-e ebrāhīm (- 1106)


دستور اللغه = الخلاص | dustūr-ul luġa = al-xalāṣ(لغت)

ادیب نطنزی ، حسین بن ابراهیم ، - 499 ؟ قمری
adīb-e natanzī, hoseyn ebn-e ebrāhīm (- 1106)


فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(کلام و اعتقادات)

ادیب کرمانی ، قاسم بن زین العابدین ، 1275 - 1347 قمری
adīb-e kermānī, qāsem ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (1859- 1929)