دیوان ابوالفیض دکنی | d.-e ab-ol-feyz-e dakanī(شعر)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


شرح دعاء السمات | š.-u do‘ā’-is-samāt(شرح دعا)

؟ شاه طاهر انجدانی دکنی ، - 952 ؟ قمری
šāh tāher-e anjodānī dakanī (- 1546)


حمام جنیان | hammām-e jennīyān(داستان)

اردبیلی ، ابوالفیض ، ق 14 قمری
ardabīlī, abolfeyz ( - 20c)


سواطع الالهام فی تفسیر کلام الملک العلام | sawāṭi‘-ul ilhām fī tafsīr-i kalām-il malik-il ‘allām(تفسیر)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


موارد الکلم سلک درر الحکم = موارد الکلم و سلک درر الحکم | mawārid-ul kalim silk-u durar-ul ḥikam = mawārid-ul al-kalim wa silk-u durar-il ḥikam(اخلاق)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


دیوان مشتاقیه = دیوان مظفر علی کرمانی = دیوان مولوی کرمانی | d.-e moštāqīye = d.-e mozaffar-‘alī-ye kermānī = d.-e mowlavī kermānī(شعر)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)


دیوان امیرالمومنین علی علیه السلام (ترجمه و شرح ) = ترجمه و شرح دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-ol mo‘menīn ‘alī ‘alay-he salām (t. va š)(ادبیات)

مداح ، محمد علی ، ق 12 قمری
maddāh, mohammad ‘alī ( - 18c)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) = ترجمه منظوم دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-al-mo’menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām (t.) = t.-ye manzūm-e d.-e emām ‘alī(شعر)

شوقی تبریزی ، ق 10 قمری
šowqī tabrīzī ( - 16c)


دیوان الشریف الرضی = دیوان سید رضی | d.-uš šarīf-ir riḍā = d.-u sayyid-i raḍī(شعر)

شریف الرضی ، محمد بن حسین ، 359 - 406 قمری
šarīf-or-razī, mohammad ebn-e hoseyn (971 - 1016)


دیوان الشریف الرضی = دیوان سید رضی | d.-uš šarīf-ir riḍā = d.-u sayyid-i raḍī(شعر)

شریف الرضی ، محمد بن حسین ، 359 - 406 قمری
šarīf-or-razī, mohammad ebn-e hoseyn (971 - 1016)