دور الولایه فی بناء الانسان و الحیاه | dawr-ul walāya fī banā’-il insān wa-l ḥayāt(تاریخ)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb (- 21c)


التطبیق بین الانسان الصغیر و العالم الکبیر = ارائه ما فی الانسان فی العالم و ما فی العالم فی الانسان | at-taṭbīq bayn-al insān-is ṣaġīr wa-l ‘ālam-ul kabīr = irā’a-tu mā fī insān fi-l ‘ālam wa mā fi-l ‘ālam fi-l insān(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


اظهار حکمه االله فی خلق الانسان = خلق الانسان | iẓhār-u ḥikmat-il lāh fī xalq-il insān = xalq-ul insān(کلام و اعتقادات)

ابوسهل جرجانی ، عیسی بن یحیی ، 361 - 401 قمری
abū-sahl-e jorjānī, ‘īsā ebn-e yahyā (973-1011)


بناء الافعال = التصریف | banā’-ul af‘āl = at-taṣrīf(صرف)ثبوت الولایه للاب و الجد للاب علی البکر البالغه = الولایه علی البکر فی التزویج = الاستقلالیه | ṯubūt-ul wilāya lil-ab wa-l jadd-i lil-ab ‘ala-l bikr-il bāliġa = al-wilāya ‘ala-l bikr fi-t tazwīj = al-istiqlālīya(فقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه | banā’-ul maqālat-il fāṭimīyya fī naqḍ-ir r.-il ‘uṯmānīyya(کلام و اعتقادات)

ابن طاوس ، احمد بن موسی ، - 673 ؟ قمری
ebn-e tāvūs, ahmad ebn-e mūsā (- 1275)


راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)عین الحیاه ناصری | ‘ayn-ol hayāt-e nāserī(طبیعیات)

طبیب ، سید حسین ، ق 14 قمری
tabīb, seyyed hoseyn (- 20c)


روضه الحیاه | rawzat-ol hayāt(کلام و اعتقادات)

گیلانی ، عبدالجلیل ، ق 13 قمری
gīlānī, ‘abd-ol-jalīl (- 19c)