دوازده امام = مناقب = صلواتیه = التحیه الاثنی عشریه = درود = الصلوات و التحیات | davāzdah emām = manāqeb = salavātīye = at-taḥiyyat- ul iṯnā ‘ašarīyya = dorūd = aṣ-ṣalawāt wa-t taḥīyyāt(دعا)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


دوازده امام = مناقب = صلواتیه = التحیه الاثنی عشریه = درود = الصلوات و التحیات | davāzdah emām = manāqeb = salavātīye = at-taḥiyyat- ul iṯnā ‘ašarīyya = dorūd = aṣ-ṣalawāt wa-t taḥīyyāt(دعا)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


دوازده امام = مناقب = تحیات = انشاء الصلوات و التحیات = صلوات چهارده معصوم = انشاء الصلوات علی اشرف البریات و عترته = صلوات دوازده امام = الصلوات الاثنی عشریه = الخطبه الاثنی عشریه | davāzdah emām = manāqeb(دعا)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


دوازده امام = صلواتیه | davāzdah emām(دعا)

اعمی اصفهانی ، مختار، ق 10 قمری
a‘mā-ye esfahānī, moxtār (- 16c)


شرح الصلوات = شرح دوازده امام | š.-os-salavāt = š.-e davāzdah emām(عرفان و تصوف)

حسینی شیروانی ، ابوالحسن بن محمد، - 1322 قمری
hoseynī šīrvānī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad (- 1904)


اثنی عشریه = شرح دوازده امام | esnā ‘ašarīyye = š.-e davāzdah emām(کلام و اعتقادات)

ابوالمفاخر صفوی ، محمد هادی بن محمد مهدی ، - 1050 قمری
abol-mafāxer-e safavī, mohammad hādī ebn-e mohammad mahdī ( - 1641)


العمده فی عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار = المناقب = مناقب امام الابرار | al-‘umda fī ‘uyūn-i ṣiḥāḥ-il axbār fī manāqib-i imām-il abrār = al-manāqib = manāqib-u imām-il abrār(فضایل و مناقب ، حدیث)

ابن بطریق ، یحیی بن حسن ، 523 - 600 ؟ قمری
ebn-e betrīq, yahyā ben hasan (1130 - 1204)