دهلی کی مسلمانون کی رسمین (آداب مسلمانان دهلی ) | dehlī kī mosalmānūn kī rasmīn (ādāb-e mosalmānān-e dehlī)(آداب و سنن)

دهلوی ، احمد
Dehlavī, ahmad


راه عملی تقریب بین مسلمانان جهان | rāh-e ‘amalī-ye taqrīb beyn-e mosalmānān-e jahān(کلام و اعتقادات)

علامه حائری مازندرانی ، محمد صالح بن فضل االله، 1297 - 1391 قمری
‘allāme hā’erī māzandarānī, mohammad sāleh ebn-e fazl-ol-lāh (1880 - 1971)


آداب نماز شب = آداب صلاه اللیل | ādāb-e namāz-e šab = ādāb-o salāt-el layl(آداب و سنن)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 ق
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1627-1698)


شرح آداب البحث و المناظره = شرح آداب الفاضل شمس = المستقصی فی آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ wa-l munāẓara = š.-u ādāb-il fāḍil šams = al-mustaqṣā fī ādāb-il baḥṯ(منطق)

شیروانی ، کمال الدین مسعود، - 905 قمری
šīrvānī, kamāl-od-dīn mas‘ūd (- 1500)


آداب زیارت پیامبر (ص ) و ائمه علیهم السلام | ādāb-e zīyārat-e payāmbar va a’emme ‘alayhem-os- salām(آداب و سنن)آداب نماز شب | ādāb-e namāz-e šab(آداب و سنن)

شیرازی ، عبدالنبی بن محمد مفید، - 1192 ق
šīrāzī ،‘abd-on-nabī-ye-bn-e mohammad mofīd (-1778)


آداب الدعاء | ādāb-ud du‘ā’(آداب و سنن)آداب و احکام اموات = آداب تجهیز اموات = آداب کفن و دفن | ādāb v ahkām-e amvāt = ādāb-e tajhīz-e amvāt = ādāb-e kafan va dafn(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 ق
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1627-1698)


آداب نماز = شرح حدیث حماد | ādāb-e namāz = š.-e hadīs-e hammād(آداب و سنن)

خوانساری ، رضی الدین محمد بن حسین ، - 1113 ق
xānsārī, razī-od-dīn mohammad ebn-e hoseyn (-1701)


آداب قرائت قرآن | ādāb-e qerā’at-e qor’ān(آداب و سنن)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 ق
estarābādī ،mohammad ja‘far-e-bn-e sayf-od-dīn (1783- 1846)