دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

ابوعلی بن محمد منصور
abū-‘alī ebn-e mohammad mansūr


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


دلیل علی ان القرآن معجز | dalīl-un ‘alā anna-l qur‘ān mu‘jiz(علوم قرآن)

ذوالکفل بن فتح االله
zo-l-kafl ebn-e fath-ol-lāh


دلیل الانسداد | dalīl-ul insidād(اصول فقه)

صافی گلپایگانی ، ابو القاسم بن عباس ، ق 14 قمری
sāfī-ye golpāygānī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abbās (- 20c)


دلیل الانسداد (تقریرات ) | dalīl-ul insidād (taqrīrāt)(اصول فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


دلیل الطالبین لکلام النحویین | dalīl-uṭ ṭālibīn li-kalām-in naḥwīyīn(نحو)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)


دلیل السائرین الی زیاره حبیب رب العالمین | dalīl-us sā’irīn ilā zīyārat-i ḥabīb-i rabb-il ‘ālamīn()

مدنی ، حسن بن محمد، ق 11 قمری
madanī, hasan ebn-e mohammad (- 17c)


دلیل المتحیرین = اعتقادیه | dalīl-ul mutiḥayyirīn = i‘tiqādīyya(کلام و اعتقادات ، سیر و سلوک)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


دلیل المتحیرین = اعتقادیه | dalīl-ul mutiḥayyirīn = i‘tiqādīyya(کلام و اعتقادات ، سیر و سلوک)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


دلیل المتحیرین | dalīl-ol motahayyerīn(عرفان و تصوف)

کاشف دزفولی ، صدرالدین بن محمد باقر، 1174 - 1258 قمری
kāšef-e dezfūlī, sadr-od-dīn ebn-e mohammad bāqer (1761 - 1842)