دلائل الخیرات الاعتقادیه | dalā’il-ul xayrāt-il i‘tiqādīya(کلام و اعتقادات ، شعر)

هندسی نصیرآبادی ، کلب باقر بن کلب حسین ، - 1329 قمری
hendesī nasīr-ābādī, kalb-bāqer ebn-e kalb-hoseyn (- 1911)


دلائل الخیرات و شوارق الانوار (ترجمه ) | dalā’il-ul xayrāt wa šawāriq-ul anwār (t)(دعا)دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاه علی النبی المختار | dalā’il-ul xayrāt wa šawāriq-ul anwār fī ḏikr-iṣ ṣalāt ‘ala-n nabī-yil muxtār(دعا)

جزولی ، محمد بن سلیمان ، - 870 قمری
jazūlī, mohammad ebn-e soleymān (- 1466)


دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاه علی النبی المختار | dalā’il-ul xayrāt wa šawāriq-ul anwār fī ḏikr-iṣ ṣalāt ‘ala-n nabī-yil muxtār(دعا)

جزولی ، محمد بن سلیمان ، - 870 قمری
jazūlī, mohammad ebn-e soleymān (- 1466)


مفتاح الخیرات | meftāh-ol xayrāt(کلام و اعتقادات)

باخرزی ، اسماعیل بن لطف االله، ق 6 قمری
bāxarzī, esmā‘īl ebn-e lotf-ol-lāh(- 12c)


الاعتقادیه | al-i‘tiqādīya(عرفان و تصوف)دلائل نقطه | dalā’el-e noqte(هیئت)تحریر القواعد الکلامیه فی شرح الرساله الاعتقادیه | /(کلام و اعتقادات / عربی)دلائل العباد (منتخب ) | dalā’il-ul ‘ibād (mn.)(فقه)

کجوری ، اسماعیل ، ق 13 قمری
kajūrī, esmā‘īl (- 19c)


دلائل النبوه | dalā’il-un nubuwwa(تاریخ معصومین)

ابونعیم ، احمد بن عبداالله، 336؟ - 430 قمری
abū-na‘īm, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (948 - 1039)