دفع شبهه المخالفین فی دلاله آیه الولایه علی امامه امیرالمومنین (ع ) = تفسیر آیه انما ولیکم االله و رسوله | daf‘-u šubhat-il muxālifīn fī dilālat-i āyat-il walāya ‘alā imāmat-i amīr-il-mu’minīn(تفسیر)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1902)


تفسیر آیه «انما ولیکم االله و رسوله » | tafsīr-u āyat-i «innamā walī-yu-kum-ul-lāh-u wa rasūl- u-h»(تفسیر)

خراسانی ترشیزی ، احمد بن اسماعیل ، ق 13 قمری
xorāsānī toršīzī, ahmad ebn-e esmā‘īl (- 19c)


منهج الصادقین فی تفسیر القرآن المبین و الزام المخالفین = تفسیر ملا فتح االله | manhaj-os sādeqīn fī tafsīr-el qor’ān-el mobīn va elzām-el moxālefīn = tafsīr-e mollā fath-ol-lāh(تفسیر)

کاشانی ، فتح االله بن شکراالله، - 988 قمری
kāšānī, fath-ol-lāh ebn-e šokr-ol-lāh(- 1581)


منهج الصادقین فی تفسیر القرآن المبین و الزام المخالفین = تفسیر ملا فتح االله | manhaj-os sādeqīn fī tafsīr-el qor’ān-el mobīn va elzām-el moxālefīn = tafsīr-e mollā fath-ol-lāh(تفسیر)

کاشانی ، فتح االله بن شکراالله، - 988 قمری
kāšānī, fath-ol-lāh ebn-e šokr-ol-lāh(- 1581)


منهج الصادقین فی تفسیر القرآن المبین و الزام المخالفین = تفسیر ملا فتح االله | manhaj-os sādeqīn fī tafsīr-el qor’ān-el mobīn va elzām-el moxālefīn = tafsīr-e mollā fath-ol-lāh(تفسیر)

کاشانی ، فتح االله بن شکراالله، - 988 قمری
kāšānī, fath-ol-lāh ebn-e šokr-ol-lāh(- 1581)


منهج الصادقین فی تفسیر القرآن المبین و الزام المخالفین = تفسیر ملا فتح االله | manhaj-os sādeqīn fī tafsīr-el qor’ān-el mobīn va elzām-el moxālefīn = tafsīr-e mollā fath-ol-lāh(تفسیر)

کاشانی ، فتح االله بن شکراالله، - 988 قمری
kāšānī, fath-ol-lāh ebn-e šokr-ol-lāh(- 1581)


حکمه العارفین فی دفع شبهه المخالفین | ḥikmat-ul ‘ārifīn fī daf‘-i šubhat-il muxālifīn(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( - 1687)


حکمه العارفین فی دفع شبهه المخالفین | ḥikmat-ul ‘ārifīn fī daf‘-i šubhat-il muxālifīn(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( - 1687)


امامه الظالم | imāmat-uẓ ẓālim(تفسیر)

طباطبائی بروجردی ، محمد بن عبدالکریم ، ق 12 قمری
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm (- 18c)


تفسیر سوره التوحید = رساله قل هو االله احد | tafsīr-u sūrat-it tawḥīd = r.-u qul huwa-l lāh-u aḥad(تفسیر)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)