دفع شبهه الاستلزام (الثانیه ) = حاشیه شبهه الاستلزام | /(فلسفه / عربی)شبهه الاستلزام (الثانیه ) = تعلیقه علی شبهه الاستلزام للسبزواری | šubhat-ul istilzām (aṯ-ṯānīya) = ta‘līqat-un ‘alā šubhat- ul istilzām li-s sabzawārī(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الاستلزام (الثالثه ) = تعلیقه علی حاشیه شبهه الاستلزام | šubhat-ul istilzām (aṯ-ṯāliṯa) = ta‘līqat-un ‘alā ḥāšīyat-i šubhat-ul-istilzām(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


حاشیه شبهه الاستلزام للفاضل الیزدی | ḥāšīyat-u šubhat-il istilzām li-l-fāḍil-il yazdī(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الاستلزام (الاولی ) | šubhat-ul istilzām (al-ulā)(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الاستلزام (الاولی ) | šubhat-ul istilzām (al-ulā)(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


حل شبهه ابن کمونه = حل شبهه جذر الاصم | ḥall-u šubhat-i ibn-i kamūna = ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam(منطق ، فلسفه)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631 - 1712)


حل شبهه جذر الاصم (الاولی ) = حل شبهه ابن کمونه (الاولی ) = الفائده الاولی من الامیر صدرالدین فی جذر الاصم = نامه اول به دوانی در موضوع جذر | ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam (al-ulā)(دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری)

daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425-1498)


دفع شبهه ابن کمونه | daf‘-u šubhat-i ibn-i kamūna(فلسفه)جواب شبهه الدوانی | jawāb-u šubhat-id dawwānī(فلسفه)