حل شبهه ابن کمونه = حل شبهه جذر الاصم | ḥall-u šubhat-i ibn-i kamūna = ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam(منطق ، فلسفه)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631 - 1712)


دفع شبهه ابن کمونه | daf‘-u šubhat-i ibn-i kamūna(فلسفه)حل شبهه جذر الاصم (الاولی ) = حل شبهه ابن کمونه (الاولی ) = الفائده الاولی من الامیر صدرالدین فی جذر الاصم = نامه اول به دوانی در موضوع جذر | ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam (al-ulā)(دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری)

daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425-1498)


نهایه الکلام فی حل شبهه جذر الاصم = حل مغالطه الجذر الاصم = حل مغالطه ابن کمونه | nihāyat-ul kalām fī ḥall-i šubhat-i ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-il ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-i ibn-i kamūna(منطق ، فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


دفع شبهه الاستلزام (الثانیه ) = حاشیه شبهه الاستلزام | /(فلسفه / عربی)شبهه الاستلزام (الثالثه ) = تعلیقه علی حاشیه شبهه الاستلزام | šubhat-ul istilzām (aṯ-ṯāliṯa) = ta‘līqat-un ‘alā ḥāšīyat-i šubhat-ul-istilzām(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الاستلزام (الثانیه ) = تعلیقه علی شبهه الاستلزام للسبزواری | šubhat-ul istilzām (aṯ-ṯānīya) = ta‘līqat-un ‘alā šubhat- ul istilzām li-s sabzawārī(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شرح التلویحات | š.-ut-talwīḥāt(فلسفه)

ابن کمونه ، سعد بن منصور، - 683 قمری
ebn-e kamūne, sa‘d ebn-e mansūr (- 1285)


شرح التلویحات | š.-ut-talwīḥāt(فلسفه)

ابن کمونه ، سعد بن منصور، - 683 قمری
ebn-e kamūne, sa‘d ebn-e mansūr (- 1285)


کمال نفس الانسان | kamāl-u nafs-il insān(فلسفه)

ابن کمونه ، سعد بن منصور، - 683 قمری
ebn-e kamūne, sa‘d ebn-e mansūr(- 1285)