دعائم الدین فی اتقان اصول الفقه المتین | da‘ā’im-ud dīn fī itqān-i usūl-il fiqh-il matīn(اصول فقه)

مختار گلپایگانی ، احمد بن علی ، ق 13 قمری
moxtār-e golpāygānī, ahmad ebn-e ‘alī (- 19c)


دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول االله علیه و علیهم افضل السلام = دعائم الاسلام و شرائط الایمان | da‘ā’im-ul islām wa ḏikr-ul ḥalāl wa-l ḥarām wa-l qaḍāyā wa ...(حدیث)

ابن حیون ، نعمان بن محمد، - 363 قمری
ebn-e hayyūn, no‘mān ebn-e mohammad (- 974)


دعائم الدین و کشف الریبه فی اثبات الکره و الرجعه | da‘ā’im-ud dīn wa kašf-ur rība fī iṯbāt-il kura wa-r raj‘a(کلام و اعتقادات)

مشهدی ، محمد محسن بن عنایت االله، ق 12 قمری
mašhadī, mohammad mohsen ebn-e ‘enāyat-ol-lāh (- 18c)


الحبل المتین فی احکام احکام الدین | al-ḥabl-ul matīn fī iḥkām-i ’aḥkām-id dīn(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


الحبل المتین فی احکام احکام الدین | al-ḥabl-ul matīn fī iḥkām-i ’aḥkām-id dīn(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


الحبل المتین فی احکام احکام الدین | al-ḥabl-ul matīn fī iḥkām-i ’aḥkām-id dīn(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


الحبل المتین فی احکام احکام الدین | al-ḥabl-ul matīn fī iḥkām-i ’aḥkām-id dīn(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


الحبل المتین فی احکام احکام الدین | al-ḥabl-ul matīn fī iḥkām-i ’aḥkām-id dīn(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


الحبل المتین فی احکام احکام الدین | al-ḥabl-ul matīn fī iḥkām-i ’aḥkām-id dīn(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اصول الفقه (منظوم ) | usūl-ul fiqh (manẓūm)(شعر، اصول فقه)