دعاء الصباح = دعای صباح | du‘ā’-us ṣabāḥ = do‘ā-ye sabāh(دعا)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


شرح دعاء صباح = ترجمه دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh = t.-ye do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

میرکی ، قاسم ، ق 10 قمری
mīrakī, qāsem (- 16c)


شرح دعاء صباح = ترجمه دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh = t.-ye do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

میرکی ، قاسم ، ق 10 قمری
mīrakī, qāsem (- 16c)


مفتاح الفلاح و مصباح النجاح فی شرح دعاء الصباح = شرح دعاء الصباح = شرح مفتاح الفلاح و مصباح النجاح | miftāḥ-ul falāḥ wa miṣbāḥ-un najāḥ fī š.-i du‘ā’- iṣṣabāḥ = š.-i du‘ā’-is ṣabāḥ = š.-i miftāḥ-ul falāḥ wa miṣbāḥ-un najāḥ(شرح دعا)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn(- 1760)


شرح دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)شرح دعاء الصباح | š.-e do‘ā’-es-sabāh(شرح دعا)شرح دعاء الصباح | š.-e do‘ā’-es-sabāh(شرح دعا)دعاء الصباح (ترجمه و شرح ) | du‘ā’-uš ṣabāḥ (t. wa š.)(شرح دعا)شرح دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

شوشتری ، رضی الدین محمد، ق 12 قمری
šoštarī, razī-od-dīn mohammad (- 18c)


دعاء الصباح (ترجمه ) | du‘ā’-uṣ ṣabāḥ (t.)(دعا)

شارحی ، محمد بن ابی نصر
Šārehī, mohammad ebn-e abī nasr