دعاء الصباح (ترجمه و شرح ) | du‘ā’-uš ṣabāḥ (t. wa š.)(شرح دعا)دعاء الصباح (ترجمه ) | du‘ā’-uṣ ṣabāḥ (t.)(دعا)

شارحی ، محمد بن ابی نصر
Šārehī, mohammad ebn-e abī nasr


مفتاح الفلاح و مصباح النجاح فی شرح دعاء الصباح = شرح دعاء الصباح = شرح مفتاح الفلاح و مصباح النجاح | miftāḥ-ul falāḥ wa miṣbāḥ-un najāḥ fī š.-i du‘ā’- iṣṣabāḥ = š.-i du‘ā’-is ṣabāḥ = š.-i miftāḥ-ul falāḥ wa miṣbāḥ-un najāḥ(شرح دعا)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn(- 1760)


شرح دعاء الصباح | š.-e do‘ā’-es-sabāh(شرح دعا)شرح دعاء الصباح | š.-e do‘ā’-es-sabāh(شرح دعا)شرح دعاء الصباح و المساء | š.-u do‘ā’-iṣ-ṣabāḥ wa-l-masā’(شرح دعا)

محمد صادق بن زین العابدین ، ق 11 قمری
mohammad sādeq ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 17c)


دعاء الصباح = دعای صباح | du‘ā’-us ṣabāḥ = do‘ā-ye sabāh(دعا)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


شرح دعاء الصباح = شرح مفتاح الفلاح و مصباح النجاه | š.-u do‘ā’-iṣ-ṣabāḥ = š.-u miftāḥ-il-falāḥ wa miṣbāḥ- in-najāt(شرح دعا)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


شرح دعاء الصباح = شرح مفتاح الفلاح و مصباح النجاه | š.-u do‘ā’-iṣ-ṣabāḥ = š.-u miftāḥ-il-falāḥ wa miṣbāḥ- in-najāt(شرح دعا)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


شرح دعاء الصباح = شرح مفتاح الفلاح و مصباح النجاه | š.-u do‘ā’-iṣ-ṣabāḥ = š.-u miftāḥ-il-falāḥ wa miṣbāḥ- in-najāt(شرح دعا)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)