دعاء السمات (ترجمه و شرح ) | du‘ā’-us samāt (t. wa š.)(شرح دعا)

روغنی قزوینی ، محمد صالح بن محمد باقر، - 1075 قمری
rūqanī qazvīnī, mohammad sāleh ebn-e mohammad bāqer (- 1665)


شرح دعاء السمات | š.-u do‘ā’-is-samāt(شرح دعا)

؟ شاه طاهر انجدانی دکنی ، - 952 ؟ قمری
šāh tāher-e anjodānī dakanī (- 1546)


شرح دعاء السمات | š.-u do‘ā’-is-samāt(شرح دعا)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


شرح دعاء السمات | š.-u do‘ā’-is-samāt(شرح دعا)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


شرح دعاء السمات | š.-u do‘ā’-is-samāt(شرح دعا)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


صفوه الصفات فی شرح دعاء السمات | ṣifwa-uṣ ṣifāt fī š.-i du‘ā’-is samāt(شرح دعا)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


شرح دعاء السمات | š.-u do‘ā’-is-samāt(شرح دعا)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


شرح دعاء الصباح و السمات | š.-u do‘ā’-iṣ-ṣabāḥ wa-s-samāt(شرح دعا)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


شرح دعاء صباح = ترجمه دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh = t.-ye do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

میرکی ، قاسم ، ق 10 قمری
mīrakī, qāsem (- 16c)


شرح دعاء صباح = ترجمه دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh = t.-ye do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

میرکی ، قاسم ، ق 10 قمری
mīrakī, qāsem (- 16c)