حاشیه الکشاف | ḥāšīyat-ul kaššāf(تفسیر)

دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری
daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425-1498)


حاشیه القدیمه علی شرح التجرید الجدید | ḥāšīyat-ul qadīma ‘alā š.-it tajrīd-il jadīd(کلام و اعتقادات)

دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری
daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425-1498)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری
daštakī-ye šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425 - 1498)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری
daštakī-ye šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425 - 1498)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری
daštakī-ye šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425 - 1498)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)

دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری
daštakī-ye šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425 - 1498)


حل شبهه جذر الاصم (الاولی ) = حل شبهه ابن کمونه (الاولی ) = الفائده الاولی من الامیر صدرالدین فی جذر الاصم = نامه اول به دوانی در موضوع جذر | ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam (al-ulā)(دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری)

daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425-1498)


الذکری | aḏ-ḏikrā(فقه ، تفسیر)

دشتکی شیرازی ، صدرالدین ثانی محمد بن منصور، ق 10 قمری
daštakī šīrāzī, sadr-od-dīn-e sānī mohammad ebn-e mansūr (- 16c)


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


حاشیه علی شرح التجرید الجدید | ḥāšīyat-un ‘alā š.-it tajrīd-il jadīd(کلام و اعتقادات)

دشتکی شیرازی ، میر صدرالدین محمد، 828 - 903 قمری
daštakī-ye šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425 - 1498)