دفتر دستورالعمل مالیه سراب | daftar-e dastūr-ol-‘amal-e mālīye-ye sarāb(نامه نگاری)کتابچه دستورالعمل دارالخلافه طهران | ketābče-ye dastūr-ol-‘amal dār-ol-xelāfe-ye tehrān(اسناد)دستورالعمل | dastūr-ol-‘amal(گوناگون)رساله عملیه = احکام نماز و روزه و ... = دستورالعمل | r.-ye-‘amalīyya = ahkām-e namāz va rūza va ... = dastūr-ol-‘amal(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)