دستور زبان | dastūr-e zabān(دستور زبان)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


قواعد زبان فارسی = دستور العمل = جامع قواعد مضبوط | qavā‘ed-e zabān-e fārsī = dastūr-ol ‘amal = jāme‘ qavā‘ed-e mazbūt(دستور زبان)

هانسوی ، عبد الواسع ، ق 12 قمری
hānsavī, ‘abd-ol-vāse‘(- 18c)


مظهر الترکی | mazhar-ot torkī(دستور زبان)

محزون ، عبدالرحیم ، ق 12 قمری
mahzūn, ‘abd-or-rahīm(- 18c)


وسیله المقاصد الی احسن المراصد | wasīlat-ul maqāṣid ilā aḥsan-il marāṣid(دستور زبان)

مولوی ، خطیب رستم ، قرن 10 قمری
mowlavī, xatīb rostam( - 16c)


جوهر دانش | jowhar-e dāneš(دستور زبان)

جوهر، غلامحسین خان بن محمد فاضل ، ق 13 قمری
jowhar, qolām-hoseyn xān ebn-e mohammad fāzel (- 19c)


خودآموز زبان فرانسه | xod-āmūz-e zabān-e farānse(زبان فرانسه)جواهر العقول فی مناظره الفار و السنور = پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش | javāher-ol ‘oqūl fī monāzerat-el fār va-s sennawr = pand-e ahl-e dāneš va hūš be zabān-e gorbe va mūš(داستان)

فراهانی ، جمال الدین محمد بن محمد، ق 12 قمری
Farāhānī, jamāl-od-dīn mohammad ebn-e mohammad (- 18c)


کتابچه دستور العمل | ketābče dastūr-ol ‘amal(اسناد)قانون السیاسه و دستور الریاسه | qānūn-us sīyāsa wa dustūr-ur rīyāsa(اخلاق)قانون السیاسه و دستور الریاسه | qānūn-us sīyāsa wa dustūr-ur rīyāsa(اخلاق)