دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


دستور الوزاره = نصایح نظام الملک = پند نامه = وصیت نامه | dastūr-ol vezāre = nasāyeh-e nezām-ol-molk = pand- nāme = vasīyyat-nāme(اخلاق)

نظام الملک ، حسن بن علی ، 408 - 485 قمری
nezām-ol-molk, hasan ebn-e ‘alī (1018 - 1093)


تحفه بهائی = منشات = ترسل | tohfe-ye bahā’ī = monšaāt = tarassol(نامه نگاری ، اخلاق ، آداب و سنن)

ابرقوهی ، اسماعیل بن نظام الملک ، ق 8 قمری
abarqūhī, esmā‘īl ebn-e nezām-ol-molk (-14c)


ترسل = دستور نامه نگاری = گلشن عطارد | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = golšan-e ‘otāred(نامه نگاری)

عطارد، عباس ، ق 13 قمری
‘otāred, ‘abbās ( - 19c)


ترسل = دستور نامه نگاری = گلشن عطارد | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = golšan-e ‘otāred(نامه نگاری)

عطارد، عباس ، ق 13 قمری
‘otāred, ‘abbās ( - 19c)


ترسل = دستور نامه نگاری = ترسل گلشن | tarassol = dastūr-e nāme-negārī = tarassol-e golšan(نامه نگاری)

تبریزی ، علی بن محمد اسماعیل ، ق 13 قمری
tabrīzī, ‘alī ebn-e mohammad esmā‘īl ( - 19c)


وصیت نامه علامه مجلسی (ترجمه ) | vasīyyat-nāme-ye ‘allāme-ye majlesī (t.)(متفرقه)وصیت نامه پطر کبیر (ترجمه ) | vasīyyat-nāme-ye petr-e kabīr(حکومت و سیاست)داودیه = وصیت نامه | dāvūdīye = vasīyyat-nāme(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


وصیت نامه | vasīyyat-nāme(کلام و اعتقادات ، اخلاق)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)