دستور اللغه = الخلاص | dustūr-ul luġa = al-xalāṣ(لغت)

ادیب نطنزی ، حسین بن ابراهیم ، - 499 ؟ قمری
adīb-e natanzī, hoseyn ebn-e ebrāhīm (- 1106)


دستور اللغه = الخلاص | dustūr-ul luġa = al-xalāṣ(لغت)

ادیب نطنزی ، حسین بن ابراهیم ، - 499 ؟ قمری
adīb-e natanzī, hoseyn ebn-e ebrāhīm (- 1106)


دستور زبان | dastūr-e zabān(دستور زبان)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


صحاح اللغه = تاج اللغه و صحاح العربیه = الصحاح | /(لغت / عربی)صحاح اللغه = تاج اللغه و صحاح العربیه = الصحاح | /(لغت / عربی)صحاح اللغه = تاج اللغه و صحاح العربیه = الصحاح | /(لغت / عربی)صحاح اللغه = تاج اللغه و صحاح العربیه = الصحاح | /(لغت / عربی)صحاح اللغه = تاج اللغه و صحاح العربیه = الصحاح | /(لغت / عربی)قواعد زبان فارسی = دستور العمل = جامع قواعد مضبوط | qavā‘ed-e zabān-e fārsī = dastūr-ol ‘amal = jāme‘ qavā‘ed-e mazbūt(دستور زبان)

هانسوی ، عبد الواسع ، ق 12 قمری
hānsavī, ‘abd-ol-vāse‘(- 18c)


صراح اللغه = الصراح من الصحاح = ترجمه صحاح اللغه | ṣurāḥ-ul luġa = aṣ-ṣurāḥ min-aṣ ṣiḥāḥ = t.-ye ṣiḥāḥ-ul luġa(لغت)

جمال القرشی ، محمد بن عمر، ق 7 قمری
jamāl al-qorašī, mohammad ebn-e ‘omar (- 13c)