دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


جهانگشای نادری = تاریخ جهانگشای نادری = تاریخ نادری = وقایع نادری | jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e nāderī = vaqāye‘-e nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


جهانگشای نادری = تاریخ جهانگشای نادری = تاریخ نادری = وقایع نادری | jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e nāderī = vaqāye‘-e nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


جهانگشای نادری = تاریخ جهانگشای نادری = تاریخ نادری = وقایع نادری | jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e nāderī = vaqāye‘-e nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


جهانگشای نادری = تاریخ جهانگشای نادری = تاریخ نادری = وقایع نادری | jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e nāderī = vaqāye‘-e nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


جهانگشای نادری = تاریخ جهانگشای نادری = تاریخ نادری = وقایع نادری | jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e jahāngošā-ye nāderī = tārīx-e nāderī = vaqāye‘-e nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


تاریخ جهانگشای نادری (منتخب ) | tārīx-e jahāngošā-ye nāderī (mn.)(تاریخ)