رسائل اخوان الصفا (ترجمه ) | rasā’el-e exvān-os safā (t.)(دائره المعارف)نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


یواقیت العلوم و دراری النجوم | yavāqīt-ol ‘olūm va darārī-yon nojūm(دائره المعارف)

؟ فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī,mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


لسان الخواص | lisān-ul xawāṣ(دائره المعارف)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣ ﻲﺁﻳﺪ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﺡ ??

لسان الخواص | lisān-ul xawāṣ(دائره المعارف)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣ ﻲﺁﻳﺪ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﺡ ??

لسان الخواص | lisān-ul xawāṣ(دائره المعارف)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣ ﻲﺁﻳﺪ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﺡ ??

اثبات الصانع = اثبات الواجب = المعارف الالهیه = المعارف فی الکلام = المعارف فی المعارف | iṯbāt-uṣ ṣāni‘ = iṯbāt-ul wājib = al-ma‘ārif-ul ilāhīya = al-ma‘ārif fi-l kalām = al-ma‘ārif fi-l ma‘ārif(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad-e-bn-e hasan (1624 - 1687)


زبده المعارف فی اصول الدین و المعارف | zobdat-ol-ma‘āref fī osūl-ed-dīn-e va-l-ma‘āref(کلام و اعتقادات)

ایجی ، علی اکبر بن محمد باقر، - 1232 قمری
ījī, ‘alī akbar ebn-e mohammad bāqer (- 1817)


شمس المعارف و لطایف العوارف = شمس المعارف الکبری | šams-ul ma‘ārif wa laṭāyif-ul ‘awārif = šams-ul ma‘ārif-ul kubrā(علوم قرآن ، علوم غریبه ، دعا)

بونی ، احمد بن علی ، - 622 قمری
būnī, ahmad ebn-e ‘alī (- 1226)