خطبه البیان (ترجمه ) = شرح خطبه البیان | xotbat-ol bayān (t.) = š.-e xotbat-ol bayān(شعر، شرح حدیث)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


خطبه البیان (ترجمه و شرح ) = نظم خطبه البیان | xotbat-ol bayān (t. va š.) = nazm-e xotbat-ol bayān(شعر، شرح حدیث)

کاشانی ، شاپور، ق 9 قمری
kāšānī, šāpūr (- 15c)


خلاصه الترجمان فی تاویل خطبه البیان = شرح خطبه البیان | xolāsat-ot tarjomān fī ta’vīl-e xotbat-el bayān = š.-e xotbat-el bayān(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


خطبه البیان = خطبه الافتخار = الملحمه | xuṭbat-ul bayān = xuṭbat-ul iftixār = al-malḥama(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


خطبه البیان = خطبه الافتخار = الملحمه | xuṭbat-ul bayān = xuṭbat-ul iftixār = al-malḥama(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


خطبه البیان = خطبه الافتخار = الملحمه | xuṭbat-ul bayān = xuṭbat-ul iftixār = al-malḥama(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


خطبه البیان = خطبه الافتخار = الملحمه | xuṭbat-ul bayān = xuṭbat-ul iftixār = al-malḥama(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


خطبه البیان = خطبه الافتخار = الملحمه | xuṭbat-ul bayān = xuṭbat-ul iftixār = al-malḥama(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


شرح خطبه البیان | š.-e xotbat-ol-bayān(شرح حدیث)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


شرح خطبه البیان | š.-e xotbat-ol bayān(شرح حدیث)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)