حکمت حیوان | hekmat-e heyvān(طب)حکمت و غیره | hekmat va qeyre(پاسخ پرسشها)اصول حکمت طبیعی | osūl-e hekmat-e tabī‘ī(طبیعیات)بازنامه | bāz-nāme(حیوان شناسی)بازنامه | bāz-nāme(حیوان شناسی)آیینه حکمت | āyīne-ye hekmat(فلسفه)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 ق
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1635-1709)


حکمت میزانیه | hekmat-e mīzānīye(فهرست ، فلسفه)

زنوزی ، علی بن عبداالله، 1234 - 1307 قمری
zonūzī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1819 - 1890)


رومئو و ژولیت | rome’o va žūlīyet(داستان)

حکمت ، علی اصغر، 1271 - 1359 شمسی
hekmat, ‘alī asqar (1892 - 1980)


بیماریهای پرندگان | bīmārī-hā-ye parandegān(حیوان شناسی)معرفه الحیوانات | ma‘refat-ol heyvānāt(حیوان شناسی)