حکم شرب تتن و حشیش | hokm-e šorb-e toton va hašīš(فقه)