حکایت ولایت نمودن حضرت امیرالمومنین علیه السلام و چند حکایت دیگر | hekāyat-e velāyat nemūdan-e hazrat-e amīr-al- mo’menīn ‘alay-he-s-salām va čand hekāyat-e dīgar(متفرقه)حکایت ازدواج ناجی (منظومه ) | hekāyat-e ezdevāj-e nājī (mnz.)(شعر)حکایت عباسه خواهر هارون | hekāyat-e ‘abbāse xāhar-e hārūn(داستان)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | fazā’el-u amīr-il-mu’minīn ‘ala ‘alayh-is salām(فضایل و مناقب)قضایا امیرالمومنین علیه السلام | qaḍāyā amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is salām(تاریخ معصومین)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)ترتیب دیوان امیرالمومنین علیه السلام | tartīb-e dīvan-e amīr-al-mo’menīn ‘alay-he-s-salām(شعر)قضاء امیرالمومنین علیه السلام = احکام علی (ع ) و اقضیتها | qaḍā’-u amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is-salām = aḥkām-u ‘alī wa aqḍīyat-u-hā(حدیث)

قمی ، علی بن ابراهیم ، ق 4 قمری
qomī, ‘alī ebn-e ebrāhīm(- 10c)


الدر الثمین فی فضائل امیرالمومنین علیه السلام | ad-dorr-os samīn fī fazā’el-e amīr-al-mo’menīn ‘alay- he-s-salām(فضایل و مناقب)

کاشانی ، عبدالرزاق بن داوود، ق 13 قمری
kāšānī, ‘abd-or-razzāq ebn-e dāvūd (- 19c)