حکایت عباسه خواهر هارون | hekāyat-e ‘abbāse xāhar-e hārūn(داستان)حکایت ولایت نمودن حضرت امیرالمومنین علیه السلام و چند حکایت دیگر | hekāyat-e velāyat nemūdan-e hazrat-e amīr-al- mo’menīn ‘alay-he-s-salām va čand hekāyat-e dīgar(متفرقه)حکایت ازدواج ناجی (منظومه ) | hekāyat-e ezdevāj-e nājī (mnz.)(شعر)مکاتبه هارون با حمزه خارجی | mokātebe-ye hārūn bā hamze-ye xārejī(نامه نگاری)داستان هارون الرشید و ابوالقاسم بصری | dāstān-e hārūn-or rašīd va ab-ol-qāsem-e basrī(داستان)