حمله حیدری | hamle-ye heydarī(تاریخ معصومین)

راجی کرمانی ، بمانعلی ، - 1241 قمری
rājī kermānī, bemān‘alī ( - 1826)


حمله حیدری | hamle-ye heydarī(تاریخ معصومین)

راجی کرمانی ، بمانعلی ، - 1241 قمری
rājī kermānī, bemān‘alī ( - 1826)


حمله حیدری | hamle-ye heydarī(شعر، تاریخ معصومین)

باذل ، محمد رفیع بن محمود، - 1123 قمری
bāzel m،ohammad rafī‘ ebn-e mahmūd ( - 1711)


حمله حیدری | hamle-ye heydarī(شعر، تاریخ معصومین)

باذل ، محمد رفیع بن محمود، - 1123 قمری
bāzel m،ohammad rafī‘ ebn-e mahmūd ( - 1711)


حمله حیدری | hamle-ye heydarī(شعر، تاریخ معصومین)

باذل ، محمد رفیع بن محمود، - 1123 قمری
bāzel m،ohammad rafī‘ ebn-e mahmūd ( - 1711)


حمله حیدری | hamle-ye heydarī(شعر، تاریخ معصومین)

باذل ، محمد رفیع بن محمود، - 1123 قمری
bāzel m،ohammad rafī‘ ebn-e mahmūd ( - 1711)


حمله حیدری | hamle-ye heydarī(شعر، تاریخ معصومین)

باذل ، محمد رفیع بن محمود، - 1123 قمری
bāzel m،ohammad rafī‘ ebn-e mahmūd ( - 1711)