حمام جنیان | hammām-e jennīyān(داستان)

اردبیلی ، ابوالفیض ، ق 14 قمری
ardabīlī, abolfeyz ( - 20c)


ملک جمشید و طلسم آصف برخیا و حمام بلور | malek jamšīd va telesm-e āsef-e barxīyā va hammām-e bolūr(داستان)

شیرازی ، محمد علی ، - 1350 قمری
šīrāzī, mohammad ‘alī(- 1932)