حلقه کریمیه = اسطرلاب | halqe-ye krīmīye = ostorlāb(اسطرلاب)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


ارشاد در علم اسطرلاب = پنجاه باب در اسطرلاب | /(اسطرلاب - فارسی)معرفت اسطرلاب | ma‘refat-e ostorlāb(اسطرلاب)معرفت تقویم و اسطرلاب | ma‘refat-e taqvīm va ostorlāb(هیئت ، اسطرلاب)

طرقی ، احمد بن محمد
tarqī, ahmad ebn-e mohammad


اسطرلاب | ostorlāb(اسطرلاب)

غیر همانند:


اسطرلاب مسطح = آغاز و انجام = صفیحه اسطرلاب مسطح = جام جهان نما | ostorlāb-e mosattah = āqāz va anjām = safīhe-ye ostorlāb-e mosattah = jām-e jahān namā(اسطرلاب)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، - 948 قمری
fārsī, mohammad taqī-ye-bn-e mohammad (- 1542)


الاسطرلاب = صنعت اسطرلاب | al-ostorlāb = san‘at-e ostorlāb(اسطرلاب)

حجازی ، محمد امین بن میرزا جان ، ق 11 قمری
hejāzī, mohammad amīn ebn-e mīrzā jān (- 17c)


بیست باب در معرفت اسطرلاب | bīst bāb dar ma‘refat-e ostorlāb(اسطرلاب)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


بیست باب در معرفت اسطرلاب | bīst bāb dar ma‘refat-e ostorlāb(اسطرلاب)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


بیست باب در معرفت اسطرلاب | bīst bāb dar ma‘refat-e ostorlāb(اسطرلاب)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)