حلاوه العباد فی الاعیاد | halāvat-ol ‘ebād fe-l a‘yād(عرفان و تصوف)

کرمانی ، علی اکبر
kermānī, ‘alī akbar


حلاوه المناجاه | halāvat-ol monājāt(شرح دعا)

سجزی ، محمد بن عبدالرحیم
sajezī، mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm


الفانید فی حلاوه الاسانید | al-fānīd fī ḥaاāwat-il asānīd(درایه)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


الخطب فی الجمعات و الاعیاد و مواطن اخری | al-xuṭab fi-l juma‘āt wa-l a‘yād wa mawāṭin-in uxrā(متفرقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الخطب فی الجمعات و الاعیاد و مواطن اخری | al-xuṭab fi-l juma‘āt wa-l a‘yād wa mawāṭin-in uxrā(متفرقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


افعال العباد | af‘āl-ul ‘ibād(کلام و اعتقادات)دلائل العباد (منتخب ) | dalā’il-ul ‘ibād (mn.)(فقه)

کجوری ، اسماعیل ، ق 13 قمری
kajūrī, esmā‘īl (- 19c)


کنز العباد فی شرح الاوراد | kanz-ol ‘ebād fī š.-el awrād(فقه)

غوری ، علی بن احمد، ق 9 قمری
qawrī, ‘alī ebn-e ahmad(- 15c)


افعال العباد | af‘āl-ul ‘ibād(فلسفه)

جرجانی ، کمال بن علی خداداد، قمری
jorjānī, kamāl ebn-e ‘alī xodādād


کارنامه بلخ = مرصاد العباد | kārnāme-ye balx = mersād-ol ‘ebād(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd-e-bn-e ādam (1081 - 1132)