حل ضابطه الاشکال الاربعه = حل الضوابط | ḥall-u ḍābiṭat-il aškal-il arba‘a = ḥall-uḍ ḍawābiṭ(منطق)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī ( - 1574)


حاشیه ضابطه الاشکال | ḥāšīyat-u ḍābiṭat-il aškal(منطق)

حسینی ، محمد باقر بن احمد، ق 13 قمری
hoseynī, mohammad bāqer ebn-e ahmad ( - 19c)


حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = حجیه ظواهر الکتاب = الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = الادله الاربعه | ḥujjīyat-ul adillat-il arba‘a wa xiṭāb-il mušāfaha = ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = حجیه ظواهر الکتاب = الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = الادله الاربعه | ḥujjīyat-ul adillat-il arba‘a wa xiṭāb-il mušāfaha = ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


القواعد و الضوابط و الاصول | al-qawā‘id wa-ḍḍawābiṭ wa-l uṣūl(فقه)

نووی ، یحیی بن شرف ، 631 - 676 قمری
navavī, yahyā ebn-e šaraf (1234 - 1278)


ضابطه المدرسیه | ḍābiṭat-ul madrasīyya(متفرقه)

مدرس یزدی ، محمد بن مرتضی ، - 1323 قمری
modarres-e yazdī, mohammad ebn-e mortazā (- 1905)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


ضابطه حساب عربی و فارسی و ابجد | zābete-ye hesāb-e ‘arabī va fārsī va abjad()